Matt LeBlanc reveals to Sean what he would do if he wasn't an actor.