Next on Episode 3

The Borgias, Season 2, Episode 3: Lucrezia goes on a hunger strike; Della Rovere returns to Rome.

Schedules