Sweet Lady Lucrezia

The Borgias, Season 2, Episode 8: Lucrezia still prevaricates over marriage to Calvino.

Schedules