Next on Episode 3

The Borgias, Season 3, Episode 3: Alfonso abandons Lucrezia alone on their wedding night.

Schedules