Next on Episode 5

The Borgias, Season 3, Episode 5: Lucrezia plots against King Ferdinand.

Schedules