This documentary explores poker's renaissance into a worldwide phenomenon.